Skip to main content
تاريخیسياسی

اقلیت بی‌بخار، حقارت‌پذیر، خوار

By November 19, 2008No Comments

در خبرها آمده که نماینده‌ای از اقلیت برای مخالفت با وزارتِ محصولی قصدِ سخنرانی داشت که نمایندگانِ وکیل‌الدوله او را احاطه کرده و به وی اجازه‌ی صحبت ندادند!

به عقیده‌ی مخلص اگر نمایندگانِ اقلیت ذره‌ای شرافت و عزتِ نفس داشتند جملگی می‌بایست استعفا می‌دادند. هزاران بهانه برای چسبیدن به صندلی قدرت ساخته و پرداخته‌اند از قبیلِ وجودِ اقلیتی کوچک در قدرت و اعتراض به قانون‌شکنی و داشتنِ تریبون برای مخالفت و غیره و ذلک. تعداد این حضراتِ اصلاح‌طلب‌نما که در حدی نیست که حتی آبستراکسیون کنند. حتی کمتر از آنند که بخواهند استیضاحی سامان دهند یا در آرای اکثریتِ مطلقِ شورای-نگهبان-چین اثرگذار باشند. حال که تریبون را هم از آنها دریغ می‌کنند، سوال بنده این است که وجودشان، جز استفاده از رانت‌ها و امتیازاتِ نمایندگی چه توجیهی دارد؟ نمایندگان اقلیتِ مجلسِ هفتم چه گلی به سرِ کشور زدند و جلوی چه خرابکاری جناحِ مقابل را گرفتند؟ اکنون این اقلیتِ کم‌شمارِ مجلسِ هشتم برنامه‌اش چیست؟ حتی یک نمونه‌ی نترس و رک مثل اعلمی را ندارند که هر از چندماه یکبار فک و فامیلِ برخی را بجنباند و لااقل دلِ ملت خنک شود. جداً اینها انتظارِ مقبولیت از مردم را دارند؟

شما خودتان را جای آن نماینده‌ای که با «سدِ بدنی» باقی روبه‌رو شد و از اعتراض جا ماند بگذارید. بعد نظاره‌گرِ مجلس باشید که در آن موافق به جای مخالف صحبت می‌کند و آب از آب تکان نمی‌خورد. سپس جابه‌جایی در آرا صورت می‌گیرد و شما همچنان زبان‌بریده به کنجی خزیده‌اید صم‌بکم. همچنان هم داعیه‌ی اصلاح‌طلبی و دفاع از حقوقِ مردم را دارید. آیا خود را شایسته‌ی‌ صفتِ باشرف و امانت‌دار می‌دانید؟

همانطور که حضرات به کردان التماس می‌کردند، بنده هم از نمایندگانِ اقلیت استدعا دارم اگر ذره‌ای وقار و آبرو دارند، هنوز برای استعفاء دیر نیست. والا چند سال بعد هیچ‌گونه توجیهی برای لمیدن بر صندلی مجلس در چنین شرایطِ وانفسایی پذیرفته نیست.